ВЧНД № 53-2019

Определение по Наказателно дело 53/2019г.

 

 

                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №39

 

 

 

 

Видинският окръжен съд – наказателно отделение   в закрито заседание на петнадесети март през две хиляди и деветнадесета година, разгледа в състав:

 

 

                                                Председател: А. П.

                                                      Членове: С. С.

                                                                     Л. Л.

 

                                

докладваното от съдията Л. ВЧНД № 53 по описа за 2019 година, и за да се произнесе, съобрази следното:        

          Производството е по чл.243, ал.8 от НПК.   

          С постановление №1635/2017 от 22.11.2018г., Районна прокуратура – Видин, на основание чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК, е прекратила наказателното производство по ДП № ЗМ 147/2017г., по описа на РУ – Кула, прокурорска преписка №1635/2017, по описа на РП – Видин, образувано срещу С. М. М. от с.Толовица, община Макреш за извършено престъпление по чл.235, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

          С определение № 40/18.01.2019г. по ЧНД № 1610/2018г., по описа на Районен съд – Видин, първоинстанционния съд е отменил постановлението на РП – Видин.

          От РП- Видин в срок е подаден частен протест срещу определението на ВРС. В частния протест са визирани съображения, че атакуваното определение на ВРС е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на закона, а в часност се конкретизира, че не се налага категоричен извод за умисъл, че не всяко неспазване на процедурата е престъпление, а освен това са налице условията на чл.9, ал.2 от НК. Иска се определението да бъде отменено и да бъде потвърдено постановлението на Районна прокуратура – Видин.

        Частния протест е подадена в срок, от активнолегитимирано лице, поради което е допустим. Разгледан по същество е неоснователен.

         Следва да се има предвид, че произнасянето по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство, несъмнено е обусловено от преценката на Съда по отношение на въпросите - извършено ли е престъпление от общ характер и кой е неговия автор.         

         С оглед чл.243, ал.5 от НПК, ВРС се е произнесъл по обосноваността и законосъобразността на постановлението на РП-Видин, и ВОС напълно споделя изводите на първоинстанционния съд, респ. че постановлението е незаконосъобразно и необосновано. ВОС намира, че събраните на ДП доказателства до момента, не са преценени правилно от РП – Видин, като също така не са преценени и обстоятелствата, които са от особено значение, с оглед предмета на наказателното производство.

         Както бе посочено по-горе, ДП е водено срещу С. М. М. за престъпление чл.235, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

         Видно от постановлението на РП – Видин, наказателното производство по ДП е прекратено на основание чл.24.ал.1, т.1 от НПК, с оглед извода на прокурора, че: деянието не е съставомерно от субективна страна, тъй като липсва умисъл у дееца; налице е хипотезата на чл.9, ал.2 от НК; дееца е наказан по ЗГ.

             ВОС, обаче намира, че извода за липса на престъпление от общ характер в случая, разкрива необоснованост и незаконосъобразност на постановлението.

         Следва да се има предвид, че незаконната дейност за придобиване на дървета от горския фонд е уредена в чл. 235, ал.1 от НК. Обект на престъплението са обществените отношения свързани с рационално управление, възпроизводство, ползване, стопанисване и функциониране на горския фонд. Субект на престъплението е всяко наказателно-отговорно лице. Предмет на престъплението са всички, каквито и да било, дървета или част от тях, включително отсечени или паднали, влизащи в горския фонд – държавни, общински и частни. Формите на изпълнителното деяние по чл. 235, ал. 1 НК са пет – сечене, събиране, добиване, вземане и извозване /в конкретния случай-сечене/. Друг елемент от обективната страна на престъплението по ал. 1 на чл.235 от НК е деецът да не притежава редовно писмено позволително за извършване на съответната дейност. От субективна страна вината винаги е пряк умисъл.

         От събраните до момента доказателства на ДП се установява следната фактическа обстановка:

         Обвиняемият М., за времето от 01.08.2017г. до 08.08.2017г. включително, в землището на село Шишманово, общ. Макреш, обл. Видин, с няколко отделни деяния, извършени през непродължителен период от време при една и съща обстановка, при което последващите се явяват продължение на предшестващите, в местността „Обърщината“, чрез лицата В.М. Й., И. П. М. и М. Ж. М., които М. заблудил, че има документи за сеч на дърва, без редовно писмено позволително, отсякъл от горския фонд:

от имот с кадастрален номер № 114026 - частна горска територия, собственост на „Газтрейд“ АД, попадащ в местносттаОбършината", отдел 215, подотдел „з 1", 23 броя дървета от дървесен виддъб“, равняващи се на 4,673 пл. куб. метра дърва за огрев, които приравнени на пространствени са общо 8, 5 куб.м. дърва за огрев на стойност 510 лева;

от имот с кадастрален номер № 114032 - частна горска територия, собственост на „Добринище ски“ ЕАД, попадащ в местносттаОбършината“, отдел 215, подотдел „з “, 143 броя дървета от дървесен виддъб“, равняващи се на 30,232 пл. куб. метра дърва за огрев, които приравнени на пространствени са 55 куб.м. дърва за на обща стойност 3300 лева;

от имот с кадастрален номер № 114029 - частна горска територия, собственост на В.М. М. от гр. София, попадащ в местносттаОбършината“, отдел 215, подотдел „и“, 134 броя дървета от дървесен виддъб“, равняващи се на 33,923 пл. куб. метра дърва за огрев, които приравнени на странствени са 61,7 куб.м. дърва за огрев, на обща стойност 3702.00 лева,

всички дървета на обща стойност 7512.00лв.

       Видно от позволително за сеч № 0375221/21.07.2017г. от РДГ-Белковице, на С. М. е разрешено да извърши сеч на 41 плътни куб.м на дърва-дъб и 1 куб.м на вършина, в имот с кадастрален № 114028, в землишето на с.Цар Шишманово, собственост на В.В., която сеч да се извърши за времето от 24.07.2017г. до 30.09.2017г.

         Видно от писмо № 158-ог-476/18.08.2017г. на Директора на ДГС-Видин: имоти кад. №№ 114029, 114026 и 114032 попадат в горския фонд и в землището на с. Цар Шишманово, община Макреш, област Видин; С. М. М. няма позволително за сеч в посочените имоти; на С. М. М. не са налагани административни наказания по ЗГ за периода 2001-2011г., а след този период актова преписка се води и съхранява в РДГ-Берковица.

         Видно от съдебно-геодезическата експертиза, посочена е собствеността на описаните по-горе имоти и тяхната площ.

         Видно от заключението на съдебно-оценъчната експертиза: стойността на отсечените 8,5 пр. куб.м дърва в имот кад. № 114026, е 510 лева; стойността на отсечените 55 пр. куб.м дърва в имот кад. № 114032, е 3300 лева; стойността на отсечените 61,7 пр. куб.м дърва в имот кад. № 114029, е 3702 лева; общото количество отсечена дървесина е 125,2 пр. куб.м на стойност 7512 лева.

         Видно от констативния протокол № 116411/01.11.2017г., на СДП, при извършената проверка към горната дата в имот с кадастрален № 114028, е констатирано, че в имота има поставени граници с две успоредни бели линии, но няма извършена сеч в последните 2-3 години.

         Видно от показанията на свидетеля В.С. В., процесния имот с кадастрален № 114028 /относно който е позвлителното за сеч на обвиняемия/ е наследствен на баща му, който е упълномощил сина си- свидетеля В. да се разпорежда си имота. Свидетелят е посочил, че на място е показал имота на обвиняемия М., респ. ясно е показал границите на имота, маркирана с две бели успоредни линии на гръдна височина на дърветата и на крайните точки е написано „028“.

         Установената фактическа обстановка се базира на писмените доказателства, експертните заключения и свидетелските показания, визирани по-горе, както и на: протокола за оглед на местопроизшествие от 08.08.2017г. и фотоалбум към него; протокола за оглед на местопроизшествие от 08.08.2017г., респ. оглед на 5,5 пространствени кубика дърва и фотоалбум; показанията на свидетелите Д. К., Г. П., И. Р., П. К., О. Г., В. И., Е. Й., В. С.В., П. П., Н. В, В. Й., И. М., М. М., М.Т. Б., В. М. М., М. И. В., Т. Т., И.И., М.М., М. И. Няма противоречия между посочените доказателства. Гласните кореспондират с писмените и помежду си.

         Обвиняемият Милков в своите обяснения сочи, че: свидетеля В. В. завел него и свидетеля П. П, в имот и им го показал на място като свой; границите на имота били очертани с бяла и синя боя; границите не били прецизни, тъй като на едно място се разширявали рязко; в този имот, показан им от В, обвиняемия извършил сечта.

         Обясненията в тази им част напълно противоречат с показанията на свидетеля В., но не съотвестват и с тези на свидетеля П.П, който е посочил, че границите на имота който им бил показан от В. са били очертани само с бяла боя.

         В крайна сметка, ВОС намира, че обясненията на М. в посочената част следва да се преценят изключително като средство зазащита, но не следва да се дава вяра и на показанията на свидетеля П. П., че сечтта е извършена в имота показан на обвиняемия от свидетеля В.. Това, а също и тезата, че обвиняемия е действал добросъвестно, се опровергава от останалите доказателдства визирани по-горе.          

         В тази насока следва да се преценят и следните факти от обективна страна, безспорно доказани, които разкриват и съзнанието на обвиняемия относно извършеното: извършена е сеч на дървета в три отделни имота в землищено на с. Цар Шишманово, различни от този за които обвиняемия е имал позволително, т.е. имот с кадастрален № 114028, собственост на В. В., в същото землище; отсечените дървета, от трите имота в землищено на с. Цар Шишманово, в плътни кубически метра, са почти двойно над визираното в горното позволителното количество.

         Обвиняемия Милктов е действал в разрез с чл.12б, ал.1, т.5 от Наредба № 1/30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии, във вр. с чл.108, ал.3, във вр. с ал.2 от ЗГ.

         В тази насока, неоснователни са доводите на РП-Видин, за липса на доказателства относно субективната страна на деянието.

         Неоснователни са и доводите, че с оглед стойността на отсечения дървен материал са налице предпоставките за приложение на чл. 9, ал. 2 от НК. Приложението на тази разпоредба изисква деянието да е толкова малозначително, че да не е обществено опасно или пък обществената му опасност да е явно незначителна. В случая, не са налице предпоставките за приложението й, тъй като освен, че стойността на предмета на престъплението надхвърля 16 пъти минималната работна заплата /460 лева/ към момента на извършване на деянието, то от значение за решаването на този въпрос, са и обстоятелствата с оглед подготовката и снабдяването на дееца с подходящо техническо средство за извършване на деянието, ползването на лица, чрез които да извърши деянието /посредствено извършителство/, извършването на сеч на дървета в три отделни имота, различни от този за които е имал позволително, както и в количество много над това което му е разрешено. Настоящият състав намира, че обществените отношения, които са обект на защита с престъплението по чл. 235 НК са особено значими и действията, с които те се накърнени, обосновават една по-висока степен на обществена опасност на деянието, което в случая, изключва възможността от приложение на чл. 9, ал. 2 НК.

         Неоснователни са и доводите на РП в постановлението за прекратяване, че наказателното преследване срещу обвиняемия е препятствано, поради това, че същия е санкционирано за нарушение по ЗГ. Няма доказателства в материалите по делото в тази насока, а напротив, видно от писмо № 158-ог-476/18.08.2017г. на Директора на ДГС-Видин, на С. М. М. не са налагани административни наказания по ЗГ за периода 2001-2011г., а след този период актова преписка се води и съхранява в РДГ-Берковица. Във всеки случай, не са налице данни, които да разкриват основание за прекратяване на последващото наказателно производство, с оглед чл.4, §1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ във вр. с чл.24, ал.1, т.6 от НПК.

          За изясняване на казуса следва стриктно да се изпълнят разпоредбите на чл.107 от НПК. След извършване на горното РП – Видин следва да прецени евентуалното приложение на чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК или реализирането на други от правомощията на прокурора уредени в глава ХVІІІ от НПК, включително и по 246 от НПК, тъй като приложението на цитираната норма на настоящия етап сочи на необоснованост и незаконосъобразност.

         С оглед горните съображения, протеста на РП – Видин е неоснователен и следва да остане без уважение.

         Определението на ВРС е правилно и следва да бъде потвърдено.

         Предвид горното и на основание чл.243, ал.8 от НПК, Съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 40/18.01.2019г. по ЧНД № 1610/2018г., по описа на Районен съд – Видин.

         Определението е окончателно.  

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: