НОХД № 12-2018

           П Р О Т О К О Л № 3

                          Гр.Видин, 17.01.2018 год.

 

         Видински окръжен съд …. . . ………… публично

         Съдебно заседание на седемнадесети януари 2018 год. в състав:      

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

 

При участието на секретар А.А.

и прокурора:М.И. сложи за разглеждане

НОХ дело № 12 по описа за 2018 год. докладвано

от съдията И.И.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът И.

ПОДСЪДИМИЯТ В.П.К. –се явява лично и с така определения служебен защитник адв.А.А. от АКВидин.

Подсъдимият К. - Желая да бъда защитаван от адв.А..

СЪДЪТ                        О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подс.К., адв.А. от АКвидин за пред ВОС.

Прокурорът- Да се даде ход на делото, искания на основание чл.274 от НПК не правя, няма да представям доказателства.

Адв.А.- - Да се даде ход на делото, искания на основание чл.274 от НПК не правя, няма да представям доказателства.

СЪДЪТ                        О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО, делото се докладва от съдията Илиев.

ПРИЕМА споразумение сключено между подс.К. ***.

СНЕМА самоличността но подсъдимият, както следва:

В.П.К. ***, роден на ***г***, българин, бълг.гражданин, не женен, неграмотен, безработен, осъждан, ЕГН: **********.

СЪДЪТ                        О П Р Е Д Е Л И:

ЗАПИТВА подсъдимият разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от сключеното споразумение, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

Подсъдимият К. – Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам смисъла и последиците на споразумението че трябва да отида 3г.в затвора, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.

Прокурора –Със защитника на подсъдимият сме постигнали споразумение което моля да одобрите като с него е наложено наказание „ЛС“ за срок от 3 г. което наказание съответства на характера на престъплението независимо от стойността на отнетото имущество. Подсъдимият чрез своя защитник и лично е изразил съгласие с клаузите на споразумението което потвърди и доброволно е подписал същото. Моля за одобрение на постигнатото споразумение.

Съдът, след като изслуша страните намира че следва да впише съдържанието на окончателното споразумение което да бъде под писано от прокурора защитника и

ПОДСЪДИМЯТ – съгласен с споразумението което съм подписал доброволно разбирам смисъла и последиците съм съгласен с тях. Като за това че на 21.09.2017г в гр.Видин в района на автогара Видин в условията на опасен рецидив съм отнел чужда движима вещ 1бр.ланче с висулка кръст изработена от неблагороден метал от стойност на 2лв от владението на Д.Н.Г. ********** с намерение противозаконно да го присвоя като съм употребил за това сила за което за извършеното престъпление по чл.199, ал.1т.4 вр.с чл.198, ал.1 НК вр.с чл.29, б.“а“ и „б“ от НК ми бъде определено наказание „ЛС“ за срок от 3г. което да изтърпя при първоначален строг режим съгласно чл.57, ал.1 т.2 б.б” от ЗИНЗС като заплата разноските по делото в размер на 43.32 лв.направени на ДП.

Адв.А.- моля да приемете така постигнатото споразумение с представителя на ОПВидин съгласни сме с всички записани клаузи в същото което не противоречи на морала и закона.

 

                         С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

/В.К./

 

 

ЗАЩИТНИК:

/АДВ.А.А./

 

ПРОКУРОР:

/М.И./

 

 

 

 

СЪДЪТ след като изслуша страните, след като взе предвид постигнатото между тях споразумение намира че същото следва да бъде одобрено на основание чл.382, ал.7 от НПК като непротиворечащо на закона и морала. За което          О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимият В.П.К., защитника му адв.А.Е.А. от АКВидин и представителя на ОП Видин в лицето на прокурор М.И. по силата на което ПРИЗНАВА подсъдимият В.П.К. роден на ***г***, българин, бълг.гражданин, неженен, неграмотен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това че, на 21.09.2017г. в гр.Видин в района на автогара Видин, в условията на опасен рецидив, отнел чужда движима вещ 1бр.ланче с висулка кръст изработена от неблагороден метал на стойност на 2лв. от владението на Д.Н.Г. ********** с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила за което за извършеното като престъпление по чл.199, ал.1,т.4 от НК във вр. с чл.198, ал.1 от НК във вр.с чл.29,ал.1, б.”а” и „б” от НК му определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/години, което да изтърпи при първоначален „строг” режим съгласно чл.57, ал.11 т.21 б.б” от ЗИНЗС както и да заплати разноските по делото в размер на 43.32 лв.направени на ДП.

На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 12/2018г. на ВОС.

На основание чл.382, ал.9 от НПК ОПРЕДЕЛЕНИТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      СЕКРЕТАР:

 

Видински Окръжен Съд, намира с оглед на направеното искане по споразумението за изменение на мярката на подс.В.П.К., че с оглед на влязлото в сила определение с което е одобрено постигнатото по-горе споразумение, следва да измени мярката на осъдения К. от „подписка” в „задържане под стража”, като същия бъде приведен в затвора Враца за изпълнение на посоченото по-горе определение за което

 

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение взета по отношение на В.П.К. ***, ЕГН: ********** от „Подписка” в „Задържане под стража”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО с което се изменя мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред САС в седмодневен срок от днес.

На адв.А.Е.А. да се издаде препис от протокола, който да му послужи пред НБПП.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.30 ч.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЕКРЕТАР: