Структура на съда
 • МАГИСТРАТИ
 • ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • Зам. председател - Наказателно отделение
  • Зам. председател - Гражданско отделение
  • Съдии
 • СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 • Административен секретар
 • Специализирана администрация
  • Деловодство     
  • Съдебни секретари
  • Фирмено отделение
  • Архив
  • Бюро "Призовки"
 • Обща администрация
  • Финансова дейност
  • Информационно обслужване
  • Човешки ресурси
  • Поддържане на съдебната сграда