Окръжен съд - Видин

Съдебна палата, Видин, пл. Бдинци, №1

Резултати от конкурса за длъжността „Призовкар“ проведен на 13.03.2020

Резултати от конкурса проведен на 13.03.2020

protokol-13-03-2020.pdf [447,18 Kb] (свалено: 17)

Списък на кандидатите допуснати за участие в конкурса „Призовкар“ в Окръжен съд Видин.

Списък на кандидатите допуснати за участие в конкурса „Призовкар“ в Окръжен съд Видин.

spisuk-na-dopusnatite-kandidati-za-uchastie-v-konkursa.doc [66 Kb] (свалено: 57)

Конкурс за заемане на една свободна щатна бройка за длъжността „Призовкар“ в Окръжен съд Видин.

Конкурс за заемане на една свободна щатна бройка за  длъжността „Призовкар“ в Окръжен съд Видин.


Обява: obyava.doc [69 Kb] (свалено: 102)

Заявление:  zayavlenie.doc [73,5 Kb] (свалено: 12)

Длъжностна Характеристика: dluzhnostna-harakteristika-prizovkar.doc [29,5 Kb] (свалено: 20)

Деклрация по чл. 136 от ПАС:  deklratsiya-po-chl_-136-ot-pas.doc [62,5 Kb] (свалено: 12)

Деклрация по чл. 107а от КТ във връзка с чл. 137 от ПАС:  deklratsiya-po-chl_-107a-ot-kt.doc [63 Kb] (свалено: 14)


Обявена процедура за избор на административен ръководител

Кандидати:
1. Васил Александров Василев - професионална биография

profesionalna-biografia-vasilev.doc [24 Kb] (свалено: 161)  


ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪДА

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ІІ
ОБХВАТ
Чл.2.(1)  С тези вътрешни правила се урежда организацията и управлението на човешките ресурси в съда, свързана с:

  • подбора на кадри;
  • назначаване на нови служители;
  • въвеждане и обучение на новоназначените съдебни служители и повишаване квалификацията на останалите служители;
  • атестиране;
  • повишаване в ранг;
  • служебна и трудова дисциплина;

РАЗДЕЛ ІV
ПОДБОР НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл.5.(1) Подборът на съдебни служители в съда се осъществява, съгласно Правилника за администрацията в съдилищата, чрез организиране на конкурс.
(2) За провеждане на конкурс административният ръководител на съда издава заповед, която съдържа:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;
3. специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на съда;
4. начинът на провеждане на конкурса и на оценяване на кандидатите;
5. необходимите документи, мястото и срокът на подаването им;
6. общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса.
(3) За насрочения конкурс се изготвя обявление от съдебния администратор, което се публикува в един централен или местен ежедневник, на интернет страницата на съда и се поставя на таблото за съобщения в съда.
(4) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по ал.2, кратко описание на длъжността, съгласно типовата длъжностна характеристика и информация за минималния размер на основната заплата за длъжността.
(5) С отделна заповед административния ръководител-председател назначава  конкурсна комисия по допускане на кандидатите, която  разглежда всяко постъпило заявление и преценява налице ли са всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на  минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата  за заемане на  длъжността.
(6) До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.
(7) Решението на комисията по ал.6 относно допускането до конкурса се
оформя в протокол и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати, които се подписват от членовете на комисията.
(8) Списъците се поставят на таблото за съобщения в съда и се публикуват на интернет страницата не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.
(9) В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията на недопускането им.
(10) Недопуснатите кандидати имат право да подадат жалба до административния ръководител-председател на съда в 7-дневен срок от обявяването на списъците.  Административният ръководител-председател на съда се произнася в тридневен срок и решението му е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.
(11) Когато няма допуснати кандидати административният ръководител прекратява конкурса с писмена заповед.
(12) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат
е само един.
(13) По преценка на административният ръководител може една комисия да извърши първоначален подбор по документи и допускане до следващия етап, а втора комисия да проведе останалите етапи на  конкурса.
 (14) Комисията по провеждане на конкурса оформя  протокол с резултатите от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса.
(15) В тридневен срок от приключване на конкурса, протоколът с крайният резултат се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците. Съобщаването може да се извърши и по телефона.РАЗДЕЛ V
І. НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл.6.(1) След провеждане на конкурса с класираният на първо място кандидат се сключва трудов договор.
(2) Съдебните служители в съда се назначават от административния ръководител-председател на съда на длъжности, съгласно длъжностното разписание на администрацията в  съдилищата въз основа на Класификатора на длъжностите за съдебни служители, издаден от ВСС и утвърдените щатни
бройки за съдебни служители.

Правилата са утвърдени със заповед № 221/05.06.2014 г. на административния ръководител-председател на Видински окръжен съд.

Документи за кандидатстване за свободно работно място:

Заявление

zaiavl.doc [84,5 Kb] (свалено: 44)  

Декларация 1

dekl1.doc [56,5 Kb] (свалено: 33)  


Декларация 2

dekl2.doc [59 Kb] (свалено: 24)