НАЧАЛО >> СЪОБЩЕНИЯ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

 

 

 
 

17.02.2017 г.

В съдебно заседание на 17.02.2017 година по делото за взрива в завод „Миджур” бяха разпитани явилите се свидетели.
Следващото заседание е насрочено за 22.02.2017 г. и продължава с разпит на свидетели.


10.02.2017 г.

В съдебно заседание днес представителят на Окръжна прокуратура – Видин прочете Обвинителния акт. Следващото заседание по делото за взрива в завод „Миджур” е насрочено за 14.02.2017 г. в 10,30 часа. Делото ще продължи с разпит на подсъдимите и разпит на свидетели.


08.02.2017 г.

Следващото заседание по делото за взрива в завод „Миджур” е насрочено за 10.02.2017 г. в 10,30 часа. По процедура прокурорът следва да прочете Обвинителния акт.  Предвид големия обем на Обвинителния акт, който е около 100 страници за прочитането му е предвиден един ден. След това делото продължава на 14 и на 17 февруари с разпит на подсъдимите и свидетелите.


20.01.2017 г.

В рамките на проведеното днес съдебно заседание по НОХД №275 по описа на Видински окръжен съд за 2016 година /делото за взрива в завод „Миджур” в с. Горни лом/ бяха разгледани молбите на пострадалите по делото с искане за конституиране в качеството на „частен обвинител” и „граждански ищец”.
След даване ход на делото страните отново заявиха желание делото да се гледа по реда на Глава 27-ма от НПК и да приключи като „съкратено съдебно следствие” по чл. 371 т.1 от НПК. Един от подсъдимите не изрази съгласие и на 10.02.2017 г. делото ще продължи по общия ред, вероятно с четене на обвинителния акт. След това започват разпити на свидетелите и вещите лица.


26.09.2016 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРНИ ЛОМ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №.......

     В ИМЕТО НА НАРОДА

Гр.Видин,
26.09.2016  година

          Окръжен съд – град Видин, І-ви наказателен състав, в закрито заседание, проведено на двадесет и шести септември, две хиляди и шестнадесена година,  в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Д.

                                                     
след като разгледа докладваното от съдията Д.ч.н.д.№252 по описа за 2016 година на Окръжен съд Видин и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на  чл.42 и сл. от Наказателно процесуалния кодекс.
В Окръжен съд – Видин е постъпил обвинителен акт изготвен от Окръжна  прокуратура – Видин с обвинение по чл.282, ал.1 от НК съответно срещу подсъдимите И.Д.Б. от град С. и Б.Д.В. от град С. и с обвинение по чл.123, ал.3, пр.2 и пр.3, във вр. с ал.1 от НК и по чл.134, ал.3, пр.2, във вр. с ал.1, т.2 и по чл.311, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1  от НК, съответно срещу В.Е.М. от град С.и за П.Р.И. от град М. с обвинение по чл.123, ал.3, пр.2 и пр.3, във вр. с ал.1 от НК и по чл.134, ал.3, пр.2, във вр. с ал.1, т.2  от НК . Образувано е наказателно общ характер дело №252 по описа за 2016г. на Видински окръжен съд.
Съдът, след като се запозна с обвинителния акт констатира, че са  налице условията на чл.42 и сл. от НК във връзка с определяне на подсъдността, а именно: видно от списъка на лицата  за призоваване към обвинителния акт трима от четиримата подсъдими живеят в град София, а четвъртият в  град Монтана, както и преобладаващата част от свидетелите също живеят в град София и град Монтана. Освен това почти всички пострадали също живеят преобладаващо в град Монтана и в град София. Всички тридесет и три вещи лица за призоваване също са с адреси в град София.
Ето защо, настоящият състав намира, че производството по делото пред Видински окръжен съд следва да бъде прекратено, а делото изпратено на Върховен  касационен съд за определяне на подсъдността за разглеждане на наказателното дело от друг, еднакъв  по степен съд, на основание чл.43, т.1 от НК.
Водим от горните съображения, Съдът

                                        О П Р Е Д Е Л И :

          ПРЕКРАТЯВА  производството по наказателно общ характер дело №252, по описа за 2016г. на Окръжен съд – Видин.
Изпраща делото на Върховен касационен съд за определяне на подсъдността за разглеждане на наказателното дело от друг, еднакъв  по степен съд.
Да се уведомят страните по делото.

Определението не подлежи на обжалване или протестиране.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:


07.10.2015 г.

Днес 07.10.2015 г. от 13.30 часа Видинският окръжен съд разгледа ЧНД № 212   по описа за 2015 год. Образувано по искане за екстрадиция на американсикя гражданин Л.А.Х.
        Съдът остави без уважение искането от 28.07.2015г. на  Генералната прокуратура на РКиргизстан за екстрадиция на американския гражданин Л.  А. Х.с цел  провеждане на наказателно преследване за престъпление по чл. 303 във вр. с чл. 30, ал.6 Наказателния закон на РКиргизстан  и отмени наложената мярка за неотклонение „парична гаранция”.
Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 7 дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.


15.09.2015 г.

По ЧНД № 212/2015 г. е постъпило искане за изменение мярка за неотклонение на американският гражданин Л.А.Х. и е насрочено за 16.09.2015 г. от 13.30 часа.


ЗАПОВЕД № 292/10.07.2015 г.

   
 

О Б Я В А

              Видинският окръжен съд набира кандидати за включване в СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията посочени в чл. 8 от Наредба №  Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, обнародвана в ДВ бр. 43 от 23.05.2014 г.

Необходимите документи са посочени в чл. 12 от Наредба №  Н-1 от 16.05.2014 г.

Срокът за подаване на документи е 01.10.2014  г.

Документи се подават в Съдебната палата стая   № 311, ет. 3.

Допълнителна информация може да получите в стая 19, ет. 4 или на телефон 094/923168 – съдебен администратор


АНКЕТА

проучваща общественото мнение за
работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите