НАЧАЛО >> НОВИНИ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

 

13.12.2016 г.

В проведеното съдебно заседание по НОХ дело №275 по описа на Окръжен съд-Видин  /завод „Миджур” с.Горни Лом/ бяха изслушани  по реда на съдебното следствие подсъдимите и техните защитници. Единият от подсъдимите не даде съгласие делото да се гледа по реда на съкратено съдебно следствие, поради което тази процедура е изчерпана.
Заседанието по делото продължава на 20.01.2017г. и ще се гледа по общия ред, което означава, че ще се изпълни процедурата по глава ХХ от НПК, с разпит на подсъдимите, свидетелите и вещите лица.
Определени са дати на съдебни заседание до края на месец март 2017г.


08.12.2016 г.

Първото съдебно заседание по НОХД № 275/2016 по описа на Видински окръжен съд /случая Горни Лом/ е насрочено за 13.12.2016 г – 10,30 часа.Делото ще се гледа при закрити врати в Съдебната палата.
Насроченото заседание е за предварително изслушване на страните по чл. 370, ал. 1 и ал. 4 от НПК.
Журналисти няма да се допускат в съдебната зала.
Камери се допускат пред съдебната зала.


01.11.2016 г.

Първото съдебно заседание по НОХД № 275/2016 по описа на Видински окръжен съд /случая Горни Лом/ е насрочено за 13.12.2016 г.Делото ще се гледа при закрити врати.


18.10.2016 г.

На 18.10.2016 г. Върховен касационен съд изпрати НОХД № 252/2016 г. на Видински окръжен съд за разглеждане по  обвинителен акт срещу Ивелина Драганова Бахчеванова и Божидар Димитров Василев чл.282, ал. 1 НК, срешу Валери Емилов Митков по чл. 123, ал. 3 предл.2 и предл. 3 във вр. с ал. 1 НК , по чл. 134, ал. 3 предл. 2 във вр. ал. 1 т. 2 от НК, чл. 311, ал.1 във вр. с чл. 2 6 , ал. 1 НК и срещу Палма Росенова Иванова по чл. 12 3, ал. 3 предл.2 и предл. 3 във вр. с ал. 1 НК , по чл. 134, ал. 3 предл. 2 във вр. ал. 1 т. 2 от НК / по случая Горни Лом/.
Образувано е НОХД № 275/2016 по описа на Видински окръжен съд.
За движението на делото Видински окръжен съд ще уведомява обществеността.


20.09.2016 г.

На 20.09.2016 г. Окръжна прокуратура – Видин внесе обвинителен акт по срещу Ивелина Драганова Бахчеванова и Божидар Димитров Василев чл.282, ал. 1 НК, срешу Валери Емилов Митков  по чл. 123, ал. 3 предл.2 и предл. 3 във вр. с ал. 1 НК , по чл. 134, ал. 3 предл. 2 във вр. ал. 1 т. 2 от НК, чл.311, ал.1 във  вр. с чл.26 , ал. 1 НК и срещу Палма Росенова Иванова   по чл. 123, ал. 3 предл.2 и предл. 3 във вр. с ал. 1 НК , по чл. 134, ал. 3 предл. 2 във вр. ал. 1 т. 2 от НК / по случая Горни Лом/.
Образувано е НОХД № 252/2016 по описа на Видински окръжен съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата е избран съдия докладчик Росенка Денова.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

         Окръжен съд гр.Видин  Ви уведомява, че във връзка с насрочена  КПП на Инспектората към ВСС  във Видински окръжен съд в периода от  18.04.2016г. до 22.04.2016г. “ Деня  на отворените врати “, определен за  20.04.2016г. ще се поведе през месец май.
         След  уточняване на нова дата за провеждане на  „Ден на отворените врати“ ще бъде поставено допълнително съобщение.

15 април 2016г.
От администрацията на ОС-Видин


ГАЛЕРИЯ рубрики, излъчени по БНТ

Третата власт отвътре


 
 

02.06.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Уважаеми посетители на ОС-Видин,

       Уведомява ме Ви,че от 03.06.15г. регистратурата на ОС-Видин ще функционира в ст.3 на партерния етаж.
       В регистратурата следва да бъдат подавани:
       -ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ,ПО КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ ДЕЛА
       -ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ПО ВИСЯЩИ ДЕЛА
       -ЖАЛБИ И МОЛБИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС-ВИДИН

        Регистратурата ще работи и като Информационен център.
        От същият ще могат да бъдат правени всички справки по дела от деловодната програма.

        В случай,че имате предложения за оптимизиране на работата на центъра Ви моля да ме информирате.

 

 Васил Василев
Председател на ОС-Видин


        

СЪОБЩЕНИЕ

          С определение №53/15.05.15г. по частно наказателно дело №699/15г. Върховния касационен съд е определил Окръжен съд –София за компетентен съд, който да       разгледа искането на  Герго Тошев Гергов  за отмяна на взетата по отношение на Гергов  мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност”  „кмет” на Община Видин.

                                                                Васил Василев
Председател на ОС-Видин


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

           По постъпилото искане от адвокат Антон Станков –защитник на Герго Тошев Гергов  за отмяна на взетата по отношение на Гергов  мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност”  „кмет” на Община Видин  пред ОС-Видин беше образувано частно наказателно дело №100/15г.
Поради отвод на всички съдии от съда, с определение от 27.04.15г. делото беше прекратено.
На основание чл.43,т.3 от Наказателно-процесуалния кодекс делото е изпратено  на Върховния касационен съд за определяне на друг окръжен съд,който да  разгледа искането.
ОС-Видин поема ангажимент да Ви информира за съдът,на който ВКС ще изпрати  делото за разглеждане.

                                                                Васил Василев
Председател на ОС-Видин

 

СЪОБЩЕНИЕ

           На 21.04.15г. е  постъпило искане от адвокат Антон Станков –защитник на Герго Тошев Гергов  за отмяна на взетата по отношение на Гергов  мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност”  „кмет” на Община Видин .
По искането пред ОС-Видин е образувано частно наказателно дело №100/15г.
До момента делото беше разпределено на няколко съдии,които си направиха отвод.
В случай,че всички съдии от ОС-Видин се отведат от разглеждане на делото, същото ще бъде изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг окръжен съд, който да  разгледа искането.
ОС-Видин поема ангажимент да Ви информира за по-нататъшното движение на делото.

 

                                                                Васил Василев
Председател на ОС-Видин

 


 

На 21.10.2014 г. от 14:00 часа ще се разгледа ЧНД №286 от 2014 г. по описа на Видински окръжен съд по искане на Герго Тошев Гергов за отмяна на наложена мярка за процесуална принуда „Отстраняване от длъжност”.
Делото ще бъде разгледано от съдия Анета Петкова.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧН Дело № 286  по  описа  за   2014г.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

             На 30.12.2014 г. във Видински окръжен съд е постъпило искане от адвокат-пълномощник Соня Иванова –защитник на Герго Тошев Гергов по  досъдебно производство № 75/2014 г. по описа на ДА”НС”. Иска се   отмяна на взетата по отношение на Гергов  мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност”  „кмет” на Община Видин.Молбата е  мотивирана  с отпаднала необходимост от взетата мярка за процесуална принуда.
Във връзка с разглеждане на искането, делото по досъдебното производство  е изискано от Софийска градска прокуратура,която наблюдава делото.Очакваме делото да бъде получено в рамките на 10 дни.
След получаване на делото по досъдебното производство, по искането на адв.Иванова ще бъде образувано дело пред ОС-Видин и чрез програмата за случайно разпределение ще бъде определен съдия-докладчик.Определеният съдия-докладчик ще насрочи делото за разглеждане в съдебно заседание.
За датата на съдебното заседание ще бъде разпространено допълнително съобщение.

 

Васил Василев
Председател на ОС-Видин


СЪОБЩЕНИЕ

 

           По повод постъпилото на 30.12.2014 г. искане от адвокат Соня Иванова –защитник на Герго Тошев Гергов по  досъдебно производство № 75/2014 г. по описа на ДА”НС” за отмяна на взетата по отношение на Гергов  мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност”  „кмет” на Община Видин, с писмо от същата дата сме изискали  делото по досъдебното производство от  Софийска градска прокуратура.
До 15.01.15г. делото не беше получено,поради което с писмо от същата дата отново сме изискали същото.
За датата на съдебното заседание по делото ще бъде разпространено допълнително съобщение.

Васил Василев
Председател на ОС-Видин


СЪОБЩЕНИЕ

 

           По постъпилото искане от адвокат Соня Иванова –защитник на Герго Тошев Гергов  за отмяна на взетата по отношение на Гергов  мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност”  „кмет” на Община Видин пред Окръжен съд –Видин е образувано частно наказателно дело №14/15г.
За съдия-докладчик по делото е определена съдия Анета Петкова.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 27.01.15г. от 14,30 часа.

Васил Василев
Председател на ОС-Видин


МОТИВИ ЧНД № 14 от 2015