НАЧАЛО >> КОНКУРСИ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

 

ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА
за избор на административен ръководител

Кандидати:

1. Васил Александров Василев - професионална биография


 
 

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪДА

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ІІ
ОБХВАТ
Чл.2.(1)  С тези вътрешни правила се урежда организацията и управлението на човешките ресурси в съда, свързана с:

  • подбора на кадри;
  • назначаване на нови служители;
  • въвеждане и обучение на новоназначените съдебни служители и повишаване квалификацията на останалите служители;
  • атестиране;
  • повишаване в ранг;
  • служебна и трудова дисциплина;


РАЗДЕЛ ІV
ПОДБОР НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл.5.(1) Подборът на съдебни служители в съда се осъществява, съгласно Правилника за администрацията в съдилищата, чрез организиране на конкурс.
(2) За провеждане на конкурс административният ръководител на съда издава заповед, която съдържа:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;
3. специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на съда;
4. начинът на провеждане на конкурса и на оценяване на кандидатите;
5. необходимите документи, мястото и срокът на подаването им;
6. общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса.
(3) За насрочения конкурс се изготвя обявление от съдебния администратор, което се публикува в един централен или местен ежедневник, на интернет страницата на съда и се поставя на таблото за съобщения в съда.
(4) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по ал.2, кратко описание на длъжността, съгласно типовата длъжностна характеристика и информация за минималния размер на основната заплата за длъжността.
(5) С отделна заповед административния ръководител-председател назначава  конкурсна комисия по допускане на кандидатите, която  разглежда всяко постъпило заявление и преценява налице ли са всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на  минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата  за заемане на  длъжността.
(6) До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.
(7) Решението на комисията по ал.6 относно допускането до конкурса се
оформя в протокол и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати, които се подписват от членовете на комисията.
(8) Списъците се поставят на таблото за съобщения в съда и се публикуват на интернет страницата не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.
(9) В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията на недопускането им.
(10) Недопуснатите кандидати имат право да подадат жалба до административния ръководител-председател на съда в 7-дневен срок от обявяването на списъците.  Административният ръководител-председател на съда се произнася в тридневен срок и решението му е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.
(11) Когато няма допуснати кандидати административният ръководител прекратява конкурса с писмена заповед.
(12) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат
е само един.
(13) По преценка на административният ръководител може една комисия да извърши първоначален подбор по документи и допускане до следващия етап, а втора комисия да проведе останалите етапи на  конкурса.
 (14) Комисията по провеждане на конкурса оформя  протокол с резултатите от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса.
(15) В тридневен срок от приключване на конкурса, протоколът с крайният резултат се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците. Съобщаването може да се извърши и по телефона.

РАЗДЕЛ V
І. НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл.6.(1) След провеждане на конкурса с класираният на първо място кандидат се сключва трудов договор.
(2) Съдебните служители в съда се назначават от административния ръководител-председател на съда на длъжности, съгласно длъжностното разписание на администрацията в  съдилищата въз основа на Класификатора на длъжностите за съдебни служители, издаден от ВСС и утвърдените щатни
бройки за съдебни служители.

Правилата са утвърдени със заповед № 221/05.06.2014 г. на административния ръководител-председател на Видински окръжен съд.

Документи за кандидатстване за свободно работно място:

Заявление
Декларация 1
Декларация 2